Privacy Policy

Privacy Policy เป็นการนำนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามมาตรฐานของเว็บพนันออนไลน์มาใช้งานภายในเว็บไซต์ ufabetulinol.com ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องอ่านรายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ครบถ้วน เพราะว่านโยบายเหล่านี้ จะเริ่มต้นการใช้งานตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการ และการใช้งานในส่วนอื่น ๆ ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้มีการกำหนดไว้ ผู้ใช้บริการควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการใช้งาน

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ ufabetulinol.com ได้จัดเก็บข้อมูล และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้เป็นอย่างดี ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีความแน่นหนา จึงทำให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่รั่วไหลออกไปสู่ภายนอก

 • ข้อมูลที่รวบรวม

ระบบของทางเว็บไซต์ ufabetulinol.com ได้มีการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการตั้งแต่ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก ที่ผู้ใช้บริการก่อข้อมูลส่วนตัว โดยมีการรวบรวมตั้งแต่ ชื่อนามสกุล ID LINE เบอร์โทรศัพท์และหมายเลขบัญชีเงินฝาก

 • วิธีรวบรวมข้อมูล

ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าใช้งานกับทางเว็บไซต์ ufabetulinol.com ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป เนื่องจากทางเว็บได้มีการนำระบบคุกกี้ มาทำการบันทึกรหัสผ่านและ User ของผู้ใช้บริการ

 • การนำข้อมูลมาใช้

ระบบของทางเว็บไซต์ ufabetulinol.com ได้นำข้อมูลที่รวบรวมมาทำการวิเคราะห์ และพัฒนาการให้บริการของทางเว็บไซต์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักพนัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นต่าง ๆ และการตลาด

 • การแชร์ข้อมูล

ทางผู้ให้บริการ ufabetulinol.com จะไม่เผยแพร่ และไม่ส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้งาน ให้กับบุคคลอื่นทราบเป็นอันขาด ยกเว้นในกรณีที่ทางเว็บไซต์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ใช้งาน

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งกับทางเว็บ ufabetulinol.com จะถูกจัดเก็บไว้ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีความแน่นหนา และมีความทันสมัยมากที่สุด ช่วยป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ได้เป็นอย่างดี

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ระบบของทางเว็บไซต์ ufabetulinol.com สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ตามความเหมาะสม และหากพบผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บสามารถยกเลิกสถานะสมาชิกได้ทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

ผู้ที่เลือกเดิมพันกับทางเว็บไซต์ ทุกท่านสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการได้ตามความต้องการ โดยจะต้องติดต่อทีมงาน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ contact@ufabetulinol.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์ ufabetulinol.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสม โดยทุกการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์

 • การติดต่อเรา

ทางเว็บไซต์มีช่องทางสำหรับผู้ใช้บริการ ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอื่น ๆ ในการใช้งานโดยสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetulinol.com

 • วันที่นโยบายบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวทุกข้อของทางเว็บไซต์ ufabetulinol.com มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 • ภาษาของนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetulinol.com ได้มีการจัดทำขึ้นมาไว้เป็นในเวอร์ชั่นภาษาไทย ที่สามารถนำไปแปลเป็นภาษาอื่นได้ แต่ต้องยึดหลักของภาษาไทยเป็นพื้นฐานของนโยบาย